Commissies

In de Wet Kinderopvang is geregeld dat elk gastouderbureau verplicht moet beschikken over oudercommissie en een klachtencommissie.

Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van alle vraagouders die hun kinderen via De Knuffelbeer laten opvangen. Daarnaast heeft de oudercommissie een aantal wettelijke zeggenschappen in het beleid van het gastouderbureau. De oudercommissie adviseert de directie van gastouderbureau de Knuffelbeer, gevraagd en ongevraagd. De oudercommissie streeft ernaar om tot de minimale bezetting te komen van 3 leden, maar meer is altijd welkom! De Knuffelbeer moet het gevoerde en nog te voeren pedagogisch beleid ten minste eenmaal in de 12 maanden bespreken met de oudercommissie. Hieronder vallen ook de spel- en ontwikkelingsactiviteiten. Daarnaast bespreken we jaarlijks het definitieve inspectierapport van de GGD. 

De oudercommissie heeft als taak Gastouderbureau De knuffelbeer te adviseren over de onderstaande gebieden:

 1. Wijze van uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de uitvoering van de pedagogische visie.
 2. Voedingsaangelegenheden, algemeen beleid op gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne.
 3. Openingstijden.
 4. Beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten.
 5. Vaststelling of wijziging klachtenregeling en aanwijzen leden klachtencommissie.
 6. Wijziging van de prijs van kinderopvang.
 7. Klachtenafwikkeling.
 8. Het staat de oudercommissie vrij om adviezen te geven over andere gebieden dan hierboven genoemd.
 9. Het Gastouderbureau zal medewerking verlenen aan de oudercommissie om deze een zo goed mogelijke invulling aan haar functie te doen geven.
 10. Gastouderbureau zal zich houden aan de adviezen van de oudercommissie. Indien het gastouderbureau afwijkt, zal zij dit schriftelijk gemotiveerd meedelen aan de oudercommissie.

Taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn als volgt:

 • De voorzitter leidt de vergadering en draagt zorg voor een vlotte uitvoering van taken. De voorzitter treedt in eerste instantie op als vertegenwoordiger van de oudercommissie richting de directie en/of het bestuur.
 • De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op en zorgt voor verspreiding per brief/e-mail aan de leden van de oudercommissie ten minste zeven dagen voor aanvang van de vergadering. De secretaris stelt de notulen op en verspreidt deze onder de leden. De secretaris draagt zorg voor verspreiding van de notulen of een verkorte versie aan de ouders van het gastouderbureau. De secretaris beheert het notulenboek, de inkomende en uitgaande post en het adressenbestand van de leden.
 • De penningmeester beheert de middelen waarover de oudercommissie beschikking heeft.

Heeft u een vraag aan de oudercommissie of bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap dan kunt u dit mailen aan de oudercommissie.

Klachtencommissie

Als je met vragen, opmerkingen of klachten zit, laat dit ons weten. Spreek erover met uw gastouder of bemiddelingsmedewerker. De opvang is er op de allereerste plaats voor je kind en uzelf. We willen onze werking zoveel mogelijk afstemmen op jullie vragen en verzoeken. Neem gerust de tijd voor een praatje met de gastouder. Zij zal je graag informeren over de opvang en de kinderen. Waar nodig, zoeken zij naar oplossingen, verbeterpunten, of een nieuwe aanpak.

Een klachtenreglement is aanwezig bij de gastouder. Je kunt een klacht schriftelijk toesturen naar Gastouderbureau De Knuffelbeer (klachten@deknuffelbeer.nl). We garanderen u dat elke klacht discreet en efficiënt behandeld zal worden. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Gastouderbureau De Knuffelbeer. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Mochten we er samen niet uitkomen, dan word het een geschil.

Waar kunt u terecht?

Opmerkingen over de administratie, facturen of op organisatorisch gebied kun u zich direct wenden tot Gastouderbureau De Knuffelbeer. Heeft u opmerkingen betreft de opvang in het gastgezin kunt u zich eerst richten tot de persoon in kwestie. Gebeurt dit niet naar tevredenheid dan kunt u zich melden bij Gastouderbureau De Knuffelbeer. Maar u kunt zich ook gelijk wenden tot de klachtencommissie van Gastouderbureau De Knuffelbeer. Klachten van cliënten worden dan behandeld door een klachtencommissie. Door of namens een cliënt kan bij de klachtencommissie een klacht tegen een zorgaanbieder worden ingediend over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens de cliënt. Het klachtenregelement ligt ter inzage bij de gastouder, maar is ook aan te vragen bij Gastouderbureau De Knuffelbeer.

De Knuffelbeer is aangesloten bij klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/  Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. 


E-mail: Tel: 071-5155494 Adres: Stakman Bossestraat 62, 2203 GL Noordwijk Bank: NL47ABNA0975951343 KVK: 28108211